םירוגמ רוזיא רעיש עבצ   םש
יתחפשמ בצמ רעיש ךרוא   המסיס
הלכשה רעיש ןונגס   ינורטקלא ראוד
רכז ףוג הנבימ   ICQ
הבקנ יללכ הארמ   ליג
ילש רואיתה ת/שפחמ ינא