ןאכ ץחל ןוטרסה תא האור התא םא ןאכ ץחל ןוטרסה תא האור ךניא םא
Remix