!!! ךלש הריכזמה

םירפס
:הידמיטלומו

סותימ 
סופוא 
קובקב 
טנקוב 
קוביד 
IBooks 
Top 10 
Books4u 

םירפס
:ל"וחמ

ןוזמא
B and N
E-book

:רודיב
:תוריקס
TVE 
ריעה רבכע 
סולפ יאנפ 
Metropolis 

:היזיולט
םירודיש חול 
גניטייר 
Yes 
ב"תמ 
3 ץורע 
4 ץורע 
5 ץורע 
6 ץורע 
8 ץורע 
פיב 
בהז יצורע 
תשק 
תשר 
לבת 

:עונלוק
טרס 
IMDb 

:םיסיטרכ
םיסיטרכ 
סילופורטמ 
םיסיטרכ רבכע 
רות-לכ 

:הליל ייח
הליל 
ףרטא 

תאוושה
:םיריחמ

:ימוקמ
פאז 
Start 
:ימלוע
DealTime 
E-Compare 

:תוחול
הלחא 
IOL 
הלאוו 
תועידי 
בירעמ 
ענענ 

תוריכמ
תויבמופ
:םיזרכמו

Olsale 
ןשקא-טנ 
לופכה זרכמה 
הנידמה זרכמ 
זופת 

:ףסכ
עבטמ ירעש 
א"ת תסרוב 
Nasdaq 
םיקנב תאוושה 
םילעופה 
ימואל 
טנוקסיד 
יחרזמ 
לייחה רצוא 
ןושארה רישיה 
ראודה קנב 
ימואלניבה 
טרכארשי 
.ל.א.כ 
דראק ימואל 
Diners Club 


:תואירב
תיללכ 
יבכמ 
תדחואמ 
תימואל 
אתבס תופורת 

:ל"וח תועיסנ
:םינמז
ג"בתנ 
טרופריא 
ימלוע ןועש 

:תוצלמה
םלוע רבכע 
לייטמל 

:תויונכוס
90-ה הקדה 
ףפועמה חיטשה 
Fly 4 Less 
רישי שפונ 
םיליד 
סרוט ריפוא 
אתסיא 
Going 
סרוט אצינ 
רותרייא 
לוורט טנ 

םיסיטרכ
:םיעפומל

Tickets 
Ticket Finder 
Ticket Web 


תועיסנ
:ץראב


:תופמ
eMap 
הלאוו 
סקדניא 

:םינמז
דגא 
ןד 
תובכר 

:עדימ
FixTravel 
סקדניא 
עבטו ץרא 
יתחפשמ לויט 
תינונס 
לארשי תונולמ 
תיבל בורק 
תושרה 
הבונת 

:בושחימ
ןידלא 
ףולא 
טקפסא 
טנלסקא 
גאב
איג 
Dell 
H.I.P. 
Telecode 
ןדרי 
תינלכ 
רימל 
טייבהגמ 
בשחמה ינסחמ 
.ר.ק.ח.מ 
דנלורקימ 
רתימ 
SuperShop 
S.G.M. 
דיתע 
Formnet 
הינאמ יס.יפ 
PC Net 
PC Store 
Peanuts 
קוקיפ 
רטנולפ 
Prime 
ילק 

:תוספדמל
D.M.O 
D.P.I 

:התיבה לכוא
סיב ןת 

:תודיתע
טוראט 
תימוי תיזחת 
תישדוח תיזחת 
תיתנש תיזחת 
הקיטסימה 
גני'צ ייא 
ארפס הבוט 

:תלוכמ
Netsal 
טנרפוס 
פוא-וק 


:יללכ תוינק
e-sale 
BestBuy 
Best Shopping 
Get It 
Hot Deals 
Daily Sale 
הלאוו 
פאז 
522 
IOL 
Netsale 
ענענ
SiteShopping 
לאקס 
לומרפוס 
Surfsal 
P1000 
טנ-סיירפ 
יפוש 
גניפוש 
קירטקלא םקש 
זופת 

:הקיזומ
תישילשה ןזואה 
ראואט 
NMC 
לילצ 
Top 10 

:לזמ
E-Toto 
12X 
2Bet 

:ריווא גזמ
2 ץורע 
יגולורואטמה .שה 


:הדובע שופיח
תועידי חול 
בירעמ חול 
Job Info 
ORS 
High Career 
High Tech Job 
Job C.Q. 
TeleWork 
Job Master 

:םיתוריש
סקפ חולשמ 
בהז יפד 
144 
םיינויח לט 
יתרטשמ מ"כמ 
םירחוב סקנפ 
סכמ בושיח 
םיק'צ תקידב 
אתנכשמ ח 
דוקימ תאיצמ 
ימואל חוטיב 
םיספט ל"טב 
םירושיא ל"טב
הסנכה.מ יספט 
הסנכה .מ בושיח 
םוריח יתוריש 
חוד לע רוערע 
חרזאל ץועי 
יטפשמ ץועי 
יקסע עדימ 
ובאט חסנ 
הנונרא 
ח"טמ 
םינובשחמ 
תוינוכמ ןוריחמ 
ראוד תקידב 
לתוכל ראוד 
הלשממ עדימ 
הלשממה רעש 
םש רותיא 
ןופלט יפל  

:ןופלטל עדימ
'גנרוא 
םוקלס 
ןופאלפ 

:ידרשמ .צ
הידרשמ 
ופיד סיפוא 

:רוטסגארד
טנ'צבט רוש 

:םיעוצעצ
Cool Toys 

:לארשי - םייתלשממ תורוקמ
ל"הצ רבוד 
מ"הר דרשמ 
ץוחה דרשמ 


:םיינונבל תורוקמ
'ראטס ילייד' 
'!הללאי' תושדח
ןייל-ןוא ןונבל
תינונבלה תועידיה תונכוס
הללאבזיחה תייזיולט
תונותיעה דרשמ - הללאבזיח
תימלסיאה תודגנתהה
ב"הראב ןונבל תורירגש
ן'זיולט ר'צויפ
םוק.ןונבל 
הללארסאנ 
(עדימ) קירשמ-לא

:םיירוס תורוקמ
ןייל-ןוא קשמד
Syria Gate
:רודכה ראשמ

:םיניזגמ
הללובא 
בירעמ - ןיילנוא 
ירנבא ירוא 
E-mama 
הידמידניא 
וישכע טנרטניא 
ספא ףלא 
NMC 
רוסא 
תא 
ריוואה ליח ןואטב 
רזיילב 
תוננב 
השדח המב 
המלצמה ןיעב 
םישנ רקיעב 
God 
Good Food 
ואלילג
טרופיר םלזור'ג
ימינונא גד
Doctors 
ארוקה לייאה 
תילאמשה הדגה
ןעדיה 
ימויה קזבמה 
תיעיבשה ןיעה 
טיבמוז 
שפוח 
תשרב םייח 
TVE 
םירבדה עבט 
בד-ןב באוי 
יפוי 
ןיטסלפ - לארשי 
תואירבל 
זוגל 
ינוידב עדמ 
הקיזומ 
המומ 
רחא עסמ 
ימלוע עסמ 
ןושאר רוקמ 
סוטטס 
ןוויס 
יחל תריטס 
אתפס 
תיטפשמ הריקס 
ריעה רבכע 
ןחלושה לע 
4 Girls 
סולפ יאנפ 
ןאנפ 
PrideZine 
יאני יבצ 
ןושאר וק 
ידא-מוק 
Comme-il-faut 
טנרטניא ןטפק 
הזירק 
ןייל-ןוא הנומש .ק 
דחא שאר 
טסר 
הקבד קית 
תלכת 

םילטרופ
:םילארשי

IOL 
םומיטפוא 
A 
AMFM 
ףרטא 
E-Net 
סקדניא 
IGuide 
טסילנא 
זב 
Biz Portal 
םוב הננב 
לאוג 
וגוג 
Go Israel 
Goop 
רקראמ הד
תשר יפד 
ןייל-ןוה 
םירוה 
המישרה 
One 
הלאוו 
When 
Woman 
ולוז 
ה'רבח 
ףייל עבט 
2-day 
Top 5 
YNet 
קנילארשי 
IsraChannel 
e-srael 
הפיכ 
הגיל 
םידומיל 
םיקניל 
לייטמל 
ןיינעל 
Maven 
לטבומ 
סקיפרומ 
תשרומ 
MZR 
M.I.O.K. 
ריע עדימ 
MSN 
שגפמ 
םוק.הרטשמ 
םזירוטנ 
NetMan 
Netex 
Netravel 
םיכנ 
ענענ 
ר"שנ 
אתיסוס 
טראטס 
Start Page 
תינונס 
רטנס 
לספס 
טרס 
טקנופ 
Petz 
PetNet 
ןיד קספ 
רפרפ 
לוקרפ 
המראק 
הקיטמסוק 
QQQ 
רטור 
זופת 
:יח רודישב וידר
:WMP תטישב
ל"הצ ילג
7 ץורע
סוידר
הקספה אלל וידר
'יח לוק' וידר
7 ץורע 
(BU 99) ןורשה וידר
10 וידר
2000 ץורע

:Real תטישב
7 ץורע 
עגר לוק 
סוידר 
א"ת וידר 
הלואגה ןמז 

:תשר וידר
הלאוו וידר 
ץוציפ 

:םיקזבמ
שרפ 
Start Page 
קראפ דייה 
רטור 
ןייל ןוא 
ינימדא 

:תימוי תונותיע
סבולג
טסופ םלזור'ג
ץראה
בירעמ
הפוצה

:ןייל-ןוא תושדח
ל"הצ ילג
הקבד 
ץראה
תילאמשה הדגה
תושדח - הלאוו
הרטשמה תושדח 
ע"שי תושדח 
7 ץורע תושדח 
פיט 
םוי - םוי
תעפי
'תילאוטריוה םילשורי'
Yesha News 
?שדח המ
בירעמ 
הנושאר הקלחמ 
תושדח - ענענ 
תינונס 
יזכרמ ןיינע 
'חמצ' 
ףסומ - רטור 
זופת 
יבסל ומוה תושדח 
IsraTV 

:תשר תומלצמ
יברעמה לתוכה 

:םינומוקמ
םידסיימה 
'ביבא-לת' 
(א"ת בירעמ) טטושמה 
א"ת ןמז 
וטנרטניא 
םיענ ןאכ 
לילגהו קמעה סקדניא 
תליא - 'טניפא' 
יתליא 
תליא 'ריעה' 
טנומוקמ 

:תושדח ימורופ
םיפוקס - רטור 
ונלש ןיינעה 
םיניינעה המ 
סגניקטנ 
Fresh 
הנידמה ינפ 
זופת 
בנרא 
סוטקק 

םימורופ
:הילאוטקאל

Ynet 
iol/הלאוו 
ענענ 
זופת 
הילאוטקא - רטור 
ע"שי תושדח 
'םירוביד' ימורופ 
וישכע הקיטילופ 
ולוז 
בירעמ 
ר"שנ 
צרמ רעונ 
צרמ 
תדלומ 
'יתימאה ןימיה' 
י"חל 
Fresh 
דוכילה 
דוכילה רעונ 
שוביכל יד 
יוניש 
StartPage 
סוטקק 

םיניזגמ

תולעמ 42 
הנונרא 
טסופ הילאב'ג 
ואלילג 
ןוקילה 
טנרטניאל רוכמה 
בצמה 
פיז 
לארשי הצוח 
Tour Time 
2000 טעמכ 
רוטינומ 
קאיאנמ 
תומרונ 
New & Now 
קראנס 
2000 היסטנפ 
וכיספ 
םעה לוק 
הרדתק
This Week